Ohita navigaatio

Tulevaisuuden kestävä Suomi tehdään koulutuksella – eduskuntavaalit 2023

OAJ:n eduskuntavaalikampanja on jo pitkällä. OAJ on listannut vaalivaikuttamisen tavoitteita ja useita koulutusmuotokohtaisia korjausehdotuksia. Näitä tavoitteita ja ajatuksia tuodaan esille viestinnässä ja eri tilaisuuksissa niin puolueille kuin yksittäisille ehdokkaille. OAJ Uusimaan alueyhdistys osallistuu eduskuntavaalivaikuttamiseen mm. järjestämällä vaalipaneelin 16.3. yhteistyössä Lohjan paikallisyhdistyksen kanssa osana puheenjohtaja Katarina Murron aluekierrosta.

Opettajan on hyvä tietää oman koulutusmuotonsa keskeiset eduskuntavaalitavoitteet, jotta pystyy ottamaan asioita esille keskusteluissa niin tutun kuin tuntemattomankin eduskuntavaaliehdokkaan kanssa.

OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO on laatinut oman esitteensä ammatillisten opettajien tavoitteista koulutusmuodoittain. Tässä muutamia keskeisiä tavoitteita siitä:

Ammatillinen toinen aste

1. Koulutuksen rahoitusmallia on selkeytettävä ja perusrahoituksen tasoa on korotettava. Perusrahoituksen määrän tulee olla vähintään 90 %. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen rahoituksen tulee olla yhdenvertainen perustutkintoihin nähden.
2. Riittävä ja laadukas opettajan antama opetus on turvattava. Opetuksen ja ohjauksen määrä oppilaitoksessa on oltava riittävä, vähintään 15 tuntia osaamispistettä kohti.
3. Oppimisen tukea on vahvistettava. Tukiopetuksesta ja osa-aikaisesta erityisopetuksesta tulee tehdä säädös.
4. Ammatillisen koulutuksen roolia ammattisivistyksen tarjoajana ja polkuna korkeakoulutukseen on vahvistettava. Koulutuspolkua ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun on vahvistettava

Taiteen perusopetus

1. Taiteen perusopetus hyvinvoinnin ja demokratian vahvistajana on tunnistettu ja tunnustettu. Taiteen perusopetus on investointi nuoren tulevaisuuteen.
2. Koulutuksen saatavuutta ja saavutettavuutta on parannettava. Pitkäjänteisen taideharrastuksen mahdollisuudet on turvattava.
3. Taiteen perusopetuksen toiminnan laatu on turvattava pitkäjänteisellä kehittämisohjelmalla. Koulutuksen ylläpidon ja kehittämisen on oltava pitkäjänteistä.
4. Koulutuksen laatua on vahvistettava huolehtimalla kelpoisten opettajien saatavuudesta ja täydennyskoulutuksesta. Opettajien osaamista on vahvistettava täydennyskoulutuksella.

Vapaa sivistystyö

1. Vapaan sivistystyön rahoitus, hyvä saavutettavuus sekä opettajien osaaminen on turvattava. Koko maan kattava oppilaitosverkosto ja riittävä rahoitus on turvattava.
2. Vapaan sivistystyön roolia matalan kynnyksen oppilaitosmuotona on vahvistettu. Vapaan sivistystyön roolia on korostettava toimintakykyä edistävänä koulutusmuotona.
3. Tunnistetaan ja tunnustetaan vapaan sivistystyön kautta saavutettu osaaminen koko koulutusjärjestelmässä. Suoritetut opinnot on huomioitava paremmin eri kouluasteilla.
4. Etenkin heikkojen perustaitojen varassa olevien ohjausta ja koulutusta on vahvistettu. Roolia matalan kynnyksen oppilaitosmuotona tulee vahvistaa.

Lisätietoja OAJ Uusimaan eduskuntavaalivaikuttamisesta:
Ilkka Miettinen, alueasiantuntija

Tapahtumat

Tapahtuma | 10.10.2023

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7600.