Ohita navigaatio

Sujuva opiskeluhuolto turvattava hyvinvointialueilla

Oppilas-ja opiskeluhuollon palveluiden järjestäminen on siirtynyt hyvinvointialueille vuoden vaihduttua. Tämä tarkoittaa, että koulu-ja opiskeluterveydenhuolto, koulupsykologi-ja -kuraattoripalvelut järjestyvät Uudellamaalla usean eri hyvinvointialueen käytänteiden mukaisesti. Kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettava yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä opiskeluhuoltoon saattanut jatkua entisellään tai sitten ei. Uhkakuvana on, että oppilas- ja opiskeluhuollon ammattilaisten käytössä oleva peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten työ- ja viestintäjärjestelmä Wilma ei ole esimerkiksi koulukuraattoreiden käytettävissä.

Oppilas-ja opiskeluhuollolla edistetään yhteisöllisyyttä, opiskelijan oppimista, terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäistään ongelmien syntymistä kouluissa ja oppilaitoksissa. Sillä edistetään myös oppimisyhteisöjen toimintakulttuuria, kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä sekä turvallisuutta kehittäviä toimenpiteitä. Tämä edellyttää ajantasaisen oppilaskohtaisen tiedon äärelle pääsemistä. Koulukuraattori tarvitsee työssään tietoa oppilaan läsnäolosta koulussa, poissaoloista, oppimisen etenemisestä ja pedagogisen tuen tarpeista. Jos näitä ei voi tarkistaa Wilmasta, niin mistä sitten? Oletetaanko, että opettaja tai rehtori toimisi oman työnsä ohella tiedon välittäjänä oppilas-ja opiskeluhuollon suuntaan?

Jos esimerkiksi Wilman käyttö vaikeutuu, opiskeluhuollossa koittaa pian kohtalon hetki. KunWilma ei ole koulukuraattoreiden käytettävissä, vähenee työn sujuvuuden ja työn hallinnan kokemus. Oppilas- ja opiskeluhuollon ammattilaiset eivät ole automaatteja, jotka pystyvät toteuttamaan lakisääteiset tehtävänsä työssä tarvittavien välineiden puuttuessa. Ilman pääsyä tarvittaviin järjestelmiin ei voida pitää yllä nykyisen kaltaisia oppilas-opiskeluhuoltopalveluita.

Kyse on opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuden ja laadun varmistamisesta. Tavoitteena tulee olla oppilas- ja opiskeluhuollon järjestäminen eri toimijoiden yhteistyönä siten, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus kaikille osapuolille. Hyvinvointialueiden toiminnan lähtökohtana tulee olla sopimus, jonka pohjalta tarvittavien järjestelmien käyttö on mahdollista jatkossakin.

OAJ Uusimaa kantaa oman kortensa kekoon tässä asiassa, kun alueasiantuntija, OAJ:n toimiston edustajat ja Visma oy:n edustajat tekevät yhteistyötä lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisujen löytämisessä sujuvan opiskeluhuollon varmistamiseksi.

Ilkka Miettinen, alueasiantuntija, OAJ Uusimaa

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 10.10.2023

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7600.